Umiwas sa trans fat!

By in Uncategorized on July 31, 2015

Ang trans fat ay ang partially hydrogenated oil na sangkap sa ilang mga pagkain. Ang mantikang ito ay hindi kaagad napapanis at nakakasarap ng lasa kaya malimit gamitin sa mga pagkain tulad ng:

1. Baked products – cakes, cookies, crackers, muffins, pies

2. Chips – potato chips, corn at tortilla chips

3. Mga pagkaing deep fried, dahil sa mantika na ginagamit sa pagluto – french fries, donuts, fried chicken

4. Non-dairy creamer at margarine

Kung maari ay huwag palaging kumain ng mga pagkaing may trans fat para mapangalagaan ang inyong kalusugan. Basahin din ang nutrition label ng produktong kakainin para malaman kung ito ay may trans fat.

Ang canola, safflower, sunflower at olive oil ay unhydrogenated vegetable oil kaya mainam gamitin ito sa pagluluto.

Bakit nakakasama ang trans fat? Dahil sa trans fat, tumataas ang LDL cholesterol o ang bad cholesterol at bumababa naman ang HDL cholesterol o good cholesterol. Kung tumaas ang LDL cholesterol at bumaba ang HDL cholesterol, ay mas umaakyat ang panganib na magkaroon ng sakit sa puso dahil sa pagbara ng cholesterol sa mga ugat ng puso. Kapag tuluyang nabarahan ang ugat sa puso ng cholesterol, puwede itong magdulot ng heart attack. At kung ang mga ugat naman sa utak ang nabarahan ng cholesterol, nauuwi ito sa stroke.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.