Ano ang Peripheral Arterial Disease (PAD)?

By in Diabetes, Kolesterol on October 28, 2017

Ang mga ugat (daluyan ng dugo) sa paa ay puwedeng mabarahan ng taba kung may diabetes. Dahil dito ay kumikipot ang mga ugat at nagiging kulang ang daloy ng dugo sa mga paa at binti kaya ito ay sumasakit. Ang tawag dito ay Peripheral Arterial Disease (PAD).  Kapag kulang ang dugong dumadaloy sa mga paa at binti ay kulang din ang oxygen na nakakarating sa mga muscles.

Ano ang nararamdaman kung may PAD?

  1. Masakit ang mga binti kapag naglalakad but nawawala  pagkatapos magpahinga ng ilang minuto
  2. Namumulikat o madaling mapagod ang mga binti sa paglalakad
  3. Namamanhid o nanlalamig ang mga paa o binti
  4. Matagal maghilom ang mga sugat sa paa
  5. Tuyo at puwedeng nagbabalat ang mga paa o cracked ang balat sa paa
  6. Masakit ang mga daliri ng paa kahit na nakapahinga

Isa sa bawat tatlong tao edad 50 pataas na may diabetes ay may PAD. Puwedeng sukatin ng doktor ang blood pressure sa binti at ikumpara ito sa blood pressure sa braso. Kung mas mababa ang blood pressure sa binti kumpara sa braso ay puwedeng may PAD. Ibig sabihin, mas konti ang dumadaloy na dugo sa binti.

Magtanong sa inyong doktor tungkol sa Peripheral Arterial Disease (PAD) kung meron ng mga sintomas na nabanggit. Kung may PAD din kasi ay tumataas ang peligro na atakihin sa puso, ma-stroke o maputulan ng paa.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.