Ang kaalaman sa website na ito ay hindi maaring ituring na personal na rekomendasyon para sa inyong kalusugan. Ito ay para lamang sa edukasyon ng publiko. Hindi ito maaaring humalili o ipalit sa pagkonsulta sa inyong doktor. Ang pagbasa ng mga impormasyon sa website na ito ay hindi nangangahulugan na pasyente ka ni Dok Bru.

Ang lahat ng nakasulat dito ay napapasailalim sa isang Creative Commons Share Alike Attribution Required Noncommercial license.

 

 

Sa naunang post ay napaliwanag na natin ang tatlong yugto ng thyroiditis. May thyrotoxic phase kung saan tumatagas ang thyroid hormones sa thyroid gland kaya mataas ang T3 at T4 sa dugo. May euthyroid phase kung saan bumabalik sa normal level ang thyroid hormones sa dugo. At may hypothyroid phase kung saan mababa ang level ng thyroid hormones sa dugo.

Hindi lahat ng may thyroiditis ay nauuwi sa pagiging hypothyroid, kung saan mababa ang T3 at T4 at mataas naman ang TSH. Kailangang uminom ng l-thyroxine tablets para mag-normal ang levels ng T3, T4 at TSH.

Depende sa uri ng thyroiditis kung magiging permanente ang hypothyroidism. Kung permanente ang hypothyroidism, habang buhay na kailangang uminom ng l-thyroxine.

Ang hypothyroidism ay kadalasang permanente na pagkatapos ng Hashimoto’s thyroiditis.

Kung subacute thyroiditis ay puwedeng mga isa hanggang tatlong buwan na may sintomas na dulot ng hindi normal na levels ng thyroid hormone. Bumabalik din sa normal ang thyroid pagkatapos ng isang taon (12 months) hanggang isa’t kalahating taon (18 months). Ang tsansa na maging permanente ang hypothyroidism ay 5% lamang.

Kung postpartum, silent or painless thyroiditis, isang taon (12 months) hanggang isa’t kalahating taon (18 months) din bago bumalik sa normal ang thyroid. Ang tsansa na maging permanente ang hypothyroidism ay 20%.

Reference: http://my.clevelandclinic.org/health/articles/thyroiditis